تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Cchik Ki

AXE KICK

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Yup Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Yup Cha Gi

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Tollyo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای  دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنید

toollyo yup cha ki
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سو دو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Hu Ryo Cha Ki

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای دریافت فایل بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی  عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Dwi  Ahneso Phaku Ro Cha Ki

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Phakeso Ahnero Cha Gi mahk kee

پاکزو آنرو چاگی ماک کی

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو(تکنیک ها)

 ضربه پا از خارج به داخل

Phakeso Ahnero Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahneso Phaku Ro Cha Gi

آنزو پاکرو چاگی

(داخل به خارج)

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


تکنیک های تانگ سودو

Dull Ryo Cha Gi

دول ریو چاگی
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


ضربه آپ چا گی

Ahp Cha Gi

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

Ahp Podo Oil Ri Gi

ضربه آپ پودو اول ریگ گی

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنیدتاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ اموزشی ضربه چرخشی(وضعیت هوگول جاسه)

برای مشاهده بر روی عکس کلیک کنید
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ دفاع شخصی در تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


آموزش  بلوکه کردن  سطح بالا(دفاع دست)

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ آموزشی ضربه چرخشی  360

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

كليپ هاي تانگ سودو/

براي مشاهده  بر روي عكس زير كليك كنيدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ دفاع شخصی در تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس کلیک کنید.
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ دفاع شخصی تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ آموزشی ضربات پا در تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک کنید.
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

آموزش رول از پشت در تانگ سودو

برای مشاهده بر روی عکس زیر کلیک  کنید.
تاريخ : جمعه ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ دفاع شخصی در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


كليپ دفاع شخصي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


كليپ دفاع شخصي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ دفاع شخصی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


كليپ دفاع شخصي

به ادامه مطلب مراجعه كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ دفاع شخصی

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ دفاع شخصی در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ دفاع شخصی در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو(دفاع شخصی)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپی از مسابقات تانگ سودو و اجرای  فرم

به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)

کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ های تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ یکی از فرم های مبارزه با چوب در سبک تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپی از مسابقات تانگ سودو(بخش سلاح)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ های تانگ سودو ( شکستن اجسام)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپی از اجرای  نمایشی برخی ضربات در تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ از مسابقات تانگ سودو(سلاح)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)


کلیپ مسابقات تانگ سودو

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)
کلیپ تانگ سودو(14)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ تانگ سودو(12)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | | نویسنده : بابک فاتح(Babak Fateh)کلیپ تانگ سودو(11)

به ادامه مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب